clear float
clear float
'

V rámci semináře SomatoEmocionálního uvolnění I jste se seznámili s manuálními a verbálními dovednostmi, které pomáhají zbavit mysl a tělo přetrvávajících posttraumatických vlivů. Kurz SomatoEmocionálního uvolnění II Vás zavede mnohem hlouběji do oblasti teorie a používání technik tak, abyste si osvojili rozvinutější metody podněcování fantazie a využívání dialogu. Dovednosti tohoto formátu Vám mohou pomoci získat lepší náhled na problémy pacientů a povzbudit druh pozitivní účasti, jež napomáhá k dosažení těch nejlepších výsledků. Kurz SomatoEmocionálního uvolnění klade důraz na celistvost a sebeléčbu. Cílem je dosáhnout klidného tělesného i duševního přístupu k řešení problémů a překonávání překážek, které tlumí vývoj a růst osobnosti. Nejprve začnete shrnutím technik, se kterými jste se seznámili v rámci semináře KranioSakrální terapie II - techniky zaměřené na uvolnění hrdla a horního patra. Tyto metody využijete k povzbuzení a uvolnění potlačených emocí.
    Poté se seznámíte s historií, klíčovými koncepcemi a terapeutickými postupy psychosyntézy, celostní psychologie a psychologie dle Junga. Tyto přístupy se v kontextu se SomatoEmocionálním uvolněním a KranioSakrální terapií prolínají a vytvářejí specifické techniky, které lze využít k uvolňování energetických cyst a souvisejících dysfunkcí, řešení nedokončených či potlačených biologických procesů a práci s tělem jako celkem tak, aby klient či pacient dosáhl nové úrovně sebeuvědomění.
    Postup SomatoEmocionálního uvolnění vyžaduje z Vaší strany mimořádnou citlivost, takže se během kurzu naučíte novým metodám zlepšení schopnosti pomáhat prostřednictvím fantazie (představivosti) a dialogu. Cvičení v rámci kurzu pomohou objasnit tyto techniky a posílit vztah mezi vědomím a nevědomím. Cvičení se budou konat v prostředí plném podpory, kde proberete jednotlivé části na přednáškách, při názorných ukázkách a během procvičování technik přikládání rukou.
    S rozvojem činnosti v oblasti SomatoEmocionálního uvolnění se o těchto nových myšlenkách a teoriích nakonec dozvíte přímo ve stimulujícím a podnětném prostředí.     
 
Předpoklad: Seminář SomatoEmocionálního uvolnění I.

Hlavní témata programu

.:: Naučit se kombinovat terapie jako jsou psychosyntéza, celostní psychologie a psychologie dle Junga se SomatoEmocionálním uvolněním tak, aby výsledný efekt pomohl zvýšit uvědomění pacientů s ohledem na vnitřní já.
.::. Procvičit si povzbuzující duševní i tělesný přístup k řešení překážek, které brání vývoji jedince.
.::. Zapojit se do cvičení určených k posílení vztahu mezi vědomím a nevědomím.   
.::. Zlepšit schopnosti pohmatu a vedení dialogu.
.::. Zdokonalit techniky uvolnění hrdla a tvrdého patra napomáhající k uvolnění hlasového ústrojí.  
.::. Odhalit nové metody vyvolávání představ, zpracovávat nevyžádané představy a zjišťovat jejich účel.
.::. Prozkoumat oblast dokončování biologických procesů.
.::. Doladit schopnost navození dialogu mezi jednotlivými složkami vědomí pacienta.
.::. Naučit se pracovat s postupem, jak vyvolávat představy a vést dialog. (Postup má deset kroků).
.::. Procvičit se v aktivní obrazotvornosti, archetypech, sebevědomí, dialogu a podpůrném vyvolávání představ.
.::. Prodiskutovat nové přístupy v práci se sny.
.::. Posílit Vaši dovednost využívat kraniosakrální rytmus jako detektor při komunikaci.
.::. Sledovat odborné ukázky a zdokonalovat si postupy přikládání rukou.
.::. Odnést si domů souhrnnou, ilustrovanou studijní příručku, která bude sloužit jako vhodná pomůcka pro Vaši další činnost.

Účastníci kurzu mají co říci o SomatoEmocionálním uvolnění I.

Podrobnosti k semináři

Průběžné vzdělávací jednotky: Tento kurz nabízí 32 skutečně odučených hodin. Atestáty o absolvování kurzu jsou udělovány po dokončení kurzu.  
 
Hodiny: Prezentace probíhají vždy na začátku 1. výukového dne. Hodiny semináře probíhají v čase od 9.00 do 17.00 hodin.
 
Pozor: časy skončení se mohou lišit a cvičení se mohou protáhnout až do 19.00.    
 
Oblečení: Vezměte si volný a pohodlný oděv.